1.    STORITEV

 1. Storitev vsebuje najem avtodoma, ki vključuje vnaprej dogovorjeno in plačano število dni. Ob rezervaciji najemnik plača akontacijo, ki znaša 40% od celotne kupnine za najem avtodoma. Preostali znesek stranka plača do največ 20 dni pred nastopom najemnega termina, sicer štejemo rezervacijo za odpovedano. Najkasneje od prevzemu avtodoma se izpolni in podpiše pogodbo o najemu, ki vključuje ta splošni potek najema.
 2. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi določena. V primeru, da se avtodom ne vrne pravočasno, se zaračuna zamudnina 40 EUR za vsako zamujeno uro.
 3. Cena vključuje 350 km na dan, kar pomeni skupno število kilometrov v izračunu “št. dni najema x 350 km” .  Za dodatne kilometre je doplačilo, ki znaša 0,30 EUR za vsak preseženi kilometer.
 4. Cena priprave 80 EUR, ki vključuje WC kemikalije, plin in razgradljivi WC papir, eno polno jeklenko plina, podrobno razlago ob prevzemu avtodoma in testno vožnjo.
 5. Cena ne vključuje goriva, čiščenja, posteljnine in brisač.
 6. Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema avtodoma, bremenijo najemnika.

2.     VARŠČINA

 1. Najkasneje ob prevzemu vozila najemnik pri najemodajalcu deponira varščino, ki se razlikuje glede na model avtodoma, in sicer 750, 800 ali 900 EUR za pokrivanje naslednjih stroškov:

– Odbitne franšize in izgube bonusov pri kasko in osnovnem zavarovanju, ki se zgodi v primeru nesreče po vaši krivdi.

– Manjše zunanje in notranje poškodbe na avtodomu, ki nastanejo v času vašega najema.

– Opreme, ki manjka.

– Zamude, ki nastane pri vračilu vozila.

– Poškodbe, ki niso vključene v kasko zavarovanje.

V primeru, da je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina v celoti vrne ob prevzemu oz. v roku najkasneje 4 dni od dneva vračila vozila!

3.    ODPOVED NAJEMA AVTODOMA, RAZLIČNI PRIMERI

 1. Najemnik lahko odpove najem avtodoma, kar sporoči pisno. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, kot sledi v nadaljevanju.
 2. V primeru, da država zaradi višje sile prepove potovanja izven meja občin ali je onemogočeno potovanje v vse sosednje države, se celoten najem brezplačno prestavi na drug termin po željah najemnika in v skladu z razpoložljivostjo avtodoma in upoštevanjem sezone in cen najema. V vseh ostalih primerih veljajo pogoji iz točke 3 tega člena, ki so opisane v nadaljevanju.
 3. Strošek odpovedi najema avtodoma, ki se razlikuje glede na čas odpovedi najema:
  • V primeru, da je najem odpovedan do 20 dni pred začetkom najemnega obdobja – 40% vrednosti najema,
  • V primeru, da je najem odpovedan med 20 in 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – 60% vrednosti najema,
  • V primeru, da je najem odpovedan manj kot 10 dni pred dnevom začetka najemnega obdobja – 100% vrednosti najema.
 1. V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema avtodoma in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska najema.
 2. V primeru, da najemnik prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, se mu ob vrnitvi ne povrne znesek najema za preostanek trajanja najema avtodoma.

4.    PREVZEM, VRNITEV, ČIŠČENJE

 1. Avtodom se prevzame po 15.00 uri na dan začetka najemnega obdobja oz. po dogovoru, ker je ponavadi prevzem mogoč že okoli 13h.
 2. Vrnitev avtodoma se izvede zadnji dan najema do 10.00 ure, v tem primeru se dan prevzema in dan vrnitve štejeta kot en dan najema avtodoma.
 3. Podaljšanje najema ni možno, razen po predhodnem dogovoru. Prevzem in predaja avtodoma se vršita na sedežu podjetja, ki je v Lučah pri Grosuplju ali po dogovoru. Dostava avtodoma najemniku na njegov naslov se zaračuna posebej, kar je mogoče izven glavne sezone.
 4. Avtodom mora biti pri vrnitvi očiščen zunaj in znotraj, s polnim rezervoarjem goriva, z izpraznjenim rezervoarjem odpadne vode in z izpraznjeno WC kaseto.
 5. V primeru, da rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške goriva po dnevnem ceniku Petrola za poln rezervoar.
 6. Ob prevzemu je vozilo temeljito očiščeno, tako znotraj kot zunaj. V primeru, da se ne vrne v enakem stanju (ali brez ključev, dokumentov), se zaračunajo stroški:

– 20 EUR, ki je namenjeno za zunanje čiščenje.

– 40 EUR, ki je namenjeno za notranje čiščenje.

– 40 EUR, ki je namenjeno za čiščenje WC-ja.

– 400 EUR, ki je namenjeno za izgubljene ključe.

– 200 EUR, ki je namenjeno za izgubljene dokumente avtodoma (prometno dovoljenje, zavarovalni kartončki, polica, servisna knjižica, druga dokumentacija).

 1. Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor itd.), preveri se delovanje naprav v avtodomu, avtodom se fotografira, kar velja kot prevzemni zapisnik. S slikami se identificira vse pomanjkljivosti, manjkajočo opremo, poškodbe avtodoma.
 2. Najemnik odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki nastanejo v času njegovega najema.
 3. V primeru višje sile, ki je razlog zamude pri vračilu avtodoma, je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma.

5.    VOZNIK-I

 1. Vozniki avtodoma morajo na dan prevzema avtodoma imeti dopolnjenih 23 let in posedovati veljavno vozniško dovoljenje vsaj tri leta, ravno tako ne smejo imeti statusa mladi voznik.
 2. Vozniki se obvežejo, da pred in med vožnjo ne uživajo alkoholnih pijač, oziroma ne vozijo pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd.). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije stroškov oziroma ne prizna kasko zavarovanja, tako da stroške nosi najemnik sam.
 3. Vozniki niso bili nikoli obsojeni za kaznivo dejanje in niso v postopku zaradi kaznivih dejanj.

S podpisom se zavezuje, da so podatki resnični.

6.    UPORABA AVTODOMA, KI JE NEDOVOLJENA

 1. Najemnik se obveže, da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.
 2. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma:
 • za vožnjo po neutrjeni in makadamski cesti, ki bi nadpovprečno obremenjevala motor, podvozje, kolesa, gume in ostale vitalne dele avtodoma,
 • za prevoz več kot dovoljenega in dogovorjenega števila potnikov,
 • za vleko drugih vozil ali prikolic,
 • udeležbo avtodoma na motorističnih prireditvah ali uporabo avtodoma kot testno vozilo,
 • za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitrogorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi,
 • za prevoz orožja, mamil in podobno,
 • za nadaljnje sklepanje najemov,
 • za vožnjo po ogroženih področjih.
 1. Najemniku in ostalim potnikom je strogo prepovedano kajenje v katerem koli delu avtodoma, vstopanje v čevljih z grobimi podplati, skakanje z ležišč na tla in kakršna koli malomarna ali nevestna uporaba. V primeru kršitve tega člena je najemodajalec upravičen do povračila vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem odstavkom.
 2. Najemnik je v primeru kršitve prepovedi kajenja v avtodomu dolžan plačati čiščenje avtodoma, ki znaša 300 EUR.
 3. Prevoz hišnih ljubljenčkov po predhodnem dogovoru.

7.    TUJINA

 1. Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem prej dogovorjeno in avtodom ustrezno zavarovan.
 2. V primeru potovanj v državo, kjer obstaja večje tveganje kraje, vloma ali druge škode, povzročene na avtodomu, mora najemnik poskrbeti za ustrezno varovanje in zaščito avtodoma.

8.    POPRAVILA, NEZGODE

 1. V primeru okvare avtodoma v času najema, najemnik odpravi okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu po predhodnem dogovoru z najemodajalcem. V primeru, da okvara ne nastane po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku stroške, ki so nastali v času najema.
 2. Najemnik se obveže, da morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nesreči (prometna nesreča, kraja, vlom v avtodom, poškodba na parkirišču itd.) obvezno prijavi policiji (ki je pristojna za državo, kjer se pripeti nesreča), pridobi policijski zapisnik, narediti fotografije nesreče in takoj pokliče najemodajalca.
 3.  Najemnik se obveže, da takoj po nastanku škode, ki je ne more takoj odpraviti, o njej obvesti najemodajalca in mu jo podrobno opiše.
 4. V primeru prometne nezgode, ki nastane zaradi vinjenosti voznika, vse stroške krije najemnik sam.

9.    ZAVAROVANJE

1. Avtodom je obvezno in kasko zavarovan, kar vključuje tudi asistenco.

10.   ODGOVORNOST, KI JO IMA NAJEMNIK

 1. Z avtodomom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi.
 2. Najemnik mora upoštevati cestno prometne predpise, sicer lahko v primeru morebitne prometne nesreče nastopijo dodatni zapleti s prometno policijo in kasneje z zavarovalnico.
 3. Najemnik odgovarja v vrednosti odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo, ki nastane zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa.
 4. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenja voznika do vožnje, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe.
 5. V primeru, da zavarovalnica iz kakršnihkoli vzrokov zavrne plačilo, je dolžan škodo pokriti najemnik.
 6. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode, odgovarja najemnik sam.
 7. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika (tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu).
 8. Najemnik se obveže, da dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-tega nosi s seboj, avtodom pa zakle v skladu z navodili. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje avtodoma, kar pomeni, da vse stroške krije najemnik sam.
 9. Najemnik z avtodomom ravna kot skrben in vesten gospodar, ker to minimalizira poškodbe.

11.   ODGOVORNOST, KI JO IMA NAJEMODAJALEC

 1. Najemodajalec skrbi, da je avtodom tehnično brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki lahko povzroči nezgodo.
 2. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so puščene ali pozabljene v avtodomu. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma se dogovori za drug termin najema avtodoma oziroma se vrne vplačani znesek.
 3. V nobenem primeru podjetje  Okorn Matej s.p. ne prevzema nobene druge odgovornosti, ki morebiti nastane med najemom.

Kraj in datum:

Luče, 1.1.2023

Meni