1.    OPIS STORITVE

 1. Storitev vsebuje najem avtodoma za vnaprej dogovorjeno in plačano število dni. Ob rezervaciji najemnik plača 40% akontacije od vrednosti najema avtodoma. Preostali znesek stranka plača do največ 20 dni pred nastopom najemnega termina, sicer štejemo rezervacijo za odpovedano. Najkasneje od prevzemu avtodoma se izpolni in podpiše pogodbo o najemu.
 2. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi določena. V primeru, da se avtodom ne vrne pravočasno, se zaračuna zamudnina 40 EUR za vsako zamujeno uro, v kolikor to ni prej drugače dogovorjeno.
 3. Cena vključuje 350 km na dan, če ni v naprej drugače dogovorjeno.  V kolikor najemnik prevozi več kilometrov, kot je dogovorjeno, doplača znesek v višini 0,30 EUR za vsak preseženi kilometer.
 4. Cena priprave 50 EUR, ki vključuje WC kemikalije, plin in razgradljivi WC papir, eno polno jeklenko plina, podrobno razlago ob prevzemu avtodoma in testno vožnjo.
 5. Cena ne vključuje goriva, čiščenja, posteljnine in brisač.
 6. Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema avtodoma, bremenijo najemnika.

2.     VARŠČINA

 1. Najkasneje ob prevzemu vozila mora najemnik pri najemodajalcu deponirati varščino, ki je odvisna glede na model avtodoma, in sicer 750, 800 ali 900 EUR za pokrivanje naslednjih stroškov:

– odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru nesreče,

– manjše zunanje in notranje poškodbe na avtodomu,

– manjkajoče opreme,

– zamude pri vračilu vozila,

– poškodbe, ki niso vključene v kasko zavarovanje,

– potni stroški za prevoz avtodoma od sedeža podjetja do poooblaščenega servisa,

– Če je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina v celoti vrne ob prevzemu oz. v roku najkasneje 4 dni od dneva vračila vozila.

3.    ODPOVED NAJEMA AVTODOMA

 1. Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema avtodoma. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.
 2. V primeru, da država zaradi višje sile prepove potovanja izven meja občin ali je onemogočeno potovanje v vse sosednje države, se celoten najem brezplačno prestavi na drug termin po željah najemnika in v skladu z razpoložljivostjo avtodoma in upoštevanjem sezone in cen najema. V vseh ostalih primerih veljajo pogoji iz točke 3 tega člena.
 3. Strošek odpovedi najema avtodoma je odvisen od dneva odpovedi najema:
  • če je najem odpovedan do 20 dni pred začetkom najemnega obdobja – 40% vrednosti najema,
  • če je najem odpovedan med 20 in 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – 60% vrednosti najema,
  • če je najem odpovedan manj kot 10 dni pred dnevom začetka najemnega obdobja – 100% vrednosti najema.
 1. V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema avtodoma in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska najema.
 2. Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska najema za preostanek trajanja najema avtodoma.

4.    PREVZEM, VRNITEV, ČIŠČENJE

 1. Avtodom se prevzame po 15.00 uri na dan začetka najemnega obdobja oz. po dogovoru.
 2. Vrnitev avtodoma se izvede zadnji dan najema do 10.00 ure. Samo v tem primeru se dan prevzema in dan vrnitve štejeta kot en dan najema avtodoma.
 3. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora. Prevzem in predaja avtodoma se vršita na sedežu podjetja v Lučah pri Grosuplju ali po dogovoru. Dostava avtodoma najemniku na njegov naslov se zaračuna posebej.
 4. Avtodom mora biti pri vrnitvi očiščen zunaj in znotraj, s polnim rezervoarjem goriva, z izpraznjenim rezervoarjem odpadne vode in z izpraznjeno WC kaseto.
 5. V primeru, da rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške goriva po dnevnem ceniku Petrola za poln rezervoar.
 6. Če najemnik vrne avtodom neočiščen ali brez ključev, je dolžan plačati najemodajalcu:

– 20 EUR za zunanje čiščenje,

– 40 EUR za notranje čiščenje,

– 40 EUR za čiščenje WC-ja,

– 400 EUR za izgubljene ključe,

– 200 EUR za izgubljene dokumente avtodoma (prometno dovoljenje, zavarovalni kartončki, polica, servisna knjižica, druga dokumentacija).

 1. Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor itd.), preveri se delovanje naprav v avtodomu, avtodom se fotografira, kar velja kot prevzemni zapisnik. S slikami se identificira vse pomanjkljivosti, manjkajočo opremo, poškodbe avtodoma.
 2. Najemnik odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu.
 3. V primeru višje sile, ki je razlog zamude pri vračilu avtodoma, je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma.

5.    VOZNIK-I

 1. Voznik-i avtodoma mora-jo na dan prevzema avtodoma imeti dopolnjenih 23 let in posedovati veljavno vozniško dovoljenje vsaj tri leta, ravno tako ne smejo imeti statusa mladi voznik.
 2. Voznik-i se obveže-jo, da pred in med vožnjo ne bo-do užival-i alkoholnih pijač, oziroma ne bo-do vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd.). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov oziroma ne bo priznala kasko zavarovanja.
 3. Voznik-i ni-so bil-i nikoli obsojeni za kaznivo-a dejanje-a in prav tako ni-so v postopku zaradi kaznivih dejanj.

S podpisom se zavezuje, da so podatki resnični.

6.    PREPOVEDANA UPORABA AVTODOMA

 1. Najemnik se obveže, da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.
 2. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma:
 • za vožnjo po neutrjeni in makadamski cesti, ki bi nadpovprečno obremenjevala motor, podvozje, kolesa, gume in ostale vitalne dele avtodoma,
 • za prevoz več kot dovoljenega in dogovorjenega števila potnikov,
 • za vleko drugih vozil ali prikolic,
 • udeležbo avtodoma na motorističnih prireditvah ali uporabo avtodoma kot testno vozilo,
 • za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitrogorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi,
 • za prevoz orožja, mamil in podobno,
 • za nadaljnje sklepanje najemov,
 • za vožnjo po ogroženih področjih.
 1. Najemniku in ostalim potnikom je strogo prepovedano kajenje v katerem koli delu avtodoma, vstopanje v čevljih z grobimi podplati, skakanje z ležišč na tla in kakršna koli malomarna ali nevestna uporaba. V primeru kršitve tega člena je najemodajalec upravičen do povračila vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem odstavkom.
 2. Najemnik je v primeru kršitve prepovedi kajenja v avtodomu dolžan plačati čiščenje avtodoma v višini 300 EUR.
 3. Prevoz hišnih ljubljenčkov po predhodnem dogovoru.

7.    POTOVANJE V TUJINO

 1. Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem prej dogovorjeno in avtodom ustrezno zavarovan.
 2. V primeru potovanj v državo, kjer obstaja večje tveganje kraje, vloma ali druge škode, povzročene na avtodomu, mora najemnik poskrbeti za ustrezno varovanje in zaščito avtodoma.

8.    POPRAVILA, NEZGODE

 1. V primeru okvare avtodoma v času najema poskuša najemnik odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu po predhodnem dogovoru z najemodajalcem. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.
 2. Najemnik se obveže, da bo morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nesreči (prometna nesreča, kraja, vlom v avtodom, poškodba na parkirišču itd.) obvezno prijavil policiji (ki je pristojna za tisto državo, v kateri se je nesreča pripetila), pridobiti mora policijski zapisnik, narediti fotografije nesreče in takoj poklicati najemodajalca.
 3.  Najemnik se obveže, da bo takoj po nastanku škode, ki je ni mogoče takoj odpraviti, o njej obvestil najemodajalca in mu jo podrobno opisal.
 4. Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priložiti skico o poškodbah avtodoma. Nezgodni zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode.
 5. V primeru prometne nezgode zaradi vinjenosti voznika vse stroške krije najemnik sam.

9.    ZAVAROVANJE

1. Avtodom je obvezno in kasko zavarovan.

10.   ODGOVORNOST NAJEMNIKA

 1. Z avtodomom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi.
 2. Najemnik mora upoštevati cestno prometne predpise, sicer lahko v primeru morebitne prometne nesreče nastopijo dodatni zapleti s prometno policijo in kasneje z zavarovalnico.
 3. Najemnik odgovarja v vrednosti odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa.
 4. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenja voznika do vožnje, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe.
 5. V primeru, da zavarovalnica iz kakršnihkoli vzrokov zavrne plačilo, je dolžan škodo pokriti najemnik.
 6. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode, odgovarja najemnik sam.
 7. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika (tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu).
 8. Najemnik se obveže, da dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-tega nosi s seboj, avtodom pa zakle v skladu z navodili. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje avtodoma, kar pomeni, da vse stroške krije najemnik sam.
 9. Najemnik mora z avtodomom ravnati kot skrben in vesten gospodar.

11.   ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

 1. Najemodajalec skrbi, da je avtodom tehnično brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki lahko povzroči nezgodo.
 2. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so puščene ali pozabljene v avtodomu. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma se dogovori za drug termin najema avtodoma oziroma se vrne vplačani znesek.
 3. V nobenem primeru podjetje  Okorn Matej s.p. ne prevzema nobene druge odgovornosti

12.   PRISTOJNO SODIŠČE

 1. Vse spore v zvezi z najemom in splošnimi pogoji poskušata najemnik in najemodajalec rešiti sporazumno. V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno Okrožno sodišče v Grosupljem.

Kraj in datum:

Luče, 1.1.2022

Meni